facebook pixel

Contoh Pidato Bahasa Jawa atau Sesorah Tema Cinta Damai

Pidato bahasa Jawa atau disebut juga dengan Sesorah dalam bahasa Indonesia berarti menyampaikan sebuah gagasan ataupun informasi dengan menyampaikannya di depan banyak orang untuk tujuan tertentu.

Sama halnya dengan pidato berbahasa Indonesia, inti dari sesorah juga banyak kesamaannya, yang berbeda hanyalah bahasa sesorah yang menggunakan bahasa Jawa.

Sesorah bisa dikatakan sebagai pidatonya orang Jawa karena itu sesorah dikenal juga dengan sebutan pidato bahasa Jawa. Sesorah atau pidato bahasa Jawa ini pada umumnya dilakukan pada acara tertentu, biasanya pada acara yang diadakan oleh warga pedesaan yang masih kental dengan adat Jawa, acara sekolah, maupun acara lainnya.

Namun, sering kali sesorah atau pidato bahasa Jawa juga diadakan di sekolah di acara tertentu. Nah, pada kesempatan ini kita akan memberikan salah satu contoh sesorah atau pidato bahasa Jawa dengan berbagai tema.

Untuk cara mennyampaikan sesorah atau pidato bahasa Jawa dapat dilakukan dengan berbagai cara, berikut 4 jenis cara menyampaikan sesorah atau pidato bahasa Jawa yang umum dilakukan:

1.  Menyampaikan sesorah atau pidato bahasa Jawa dengan metode hafalan
Metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu membuat teks pidato (sesorah) yang kemudian teks trsebut dihafalkan sampai dikira cukup hafal untuk disampaikan nantinya. Memang metode ini cukup sulit, sebab manusia sendri rawan lupa.

Yang perlu kamu lakukan untuk dapat menghafal, kamu juga perlu memahami arti dari sesorah tersebut. Jika begitu menghafal sesorah tidak akan terasa sulit lagi.

2. Menyampaikan sesorah atau pidato bahasa Jawa dengan metode naskah atau teks
Metodeini dilakukan dengan terlebih dahulu membuat teks pidato (sesorah), kemudian teks tersebut dibawa dan dibaca saat menyampaikan sesorah.

Metode ini untuk menghindari kesalahan dalam menyampaikan sesorahh, sehingga tujuan sesorah dapat disampaikan sengan baik. Metode ini biasa dilakukan di acara resmi, piidato kewarganegaraan,dal lain sebagainya.

3. Menyampaikan sesorah atau pidato bahasa Jawa dengan metode dadakan
Cara ini merupakan cara yang paling sulit yaitu dengan cara spontanitas. Dalam melakukan metode dibutuhkan pengalaman serta wawasan yang luas untuk disampaikan saat menyampaikan sesorah.

4. Menyampaikan sesorah atau pidato bahasa Jawa dengan metode membawa catatan kecil (Ekstemporan)
Metode ini dilakukan dengan membawa catatan kecil yang berisi garis besar materi sesorah yang berguna untuk pengingat dalam menyampaikan sesorah, sehingga saat menyampaikannya pidato tidak lepas dari materi yang hendak disampaikan.

Contoh Pidato Bahasa Jawa atau Sesorah Tema Cinta Damai

CONTOH PIDATO BAHASA JAWA ATAU SESORAH TEMA CINTA DAMAI

Bapak ibu ingkang minulya,
Sekolah yaiku lembaga pamucalan ingkang sacara resmi ngawontenaken kengungkukan panyinaon kanthi sistematis, sengaja, uga terarah kunjuk ingkang dipuntumindakake dening pamucal profesional kaliyan program ingkang dituangaken lebet kurikulum kawiwit saking taman kanak-kanak ngantos guron inggil.

Sekolah nggadhahi peran sae lebet numindakake warisan ngelmu, warisan budaya, uga warisan ketrampilan. Lebet perananipun dados setunggal lembaga ingkang montenaken pamucalan formal, sekolah sakedahipun nanemaken aos-aos ingkang luhur dhateng pamawi wucal, salah satunggalipun yaiku aos tresna tentrem utawi wonten bahasa indonesia nipun “cinta damai”.

Akhir menika, kathah kedadosan tawuran terna murid ingkang tentu nggadahi dampak ingkang kirang sae. Kedadosanipun tawuran punika amargi kathah faktor kados ta amargi pengaruh kanca, kirangipun mirengan saking tiyang sepuh, lan sanes-sanesipun.

Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,
Tiyang sepuh nggadhahi sabenan ingkang wigati lebet perkembangan lare uga kedah tetap nyukakaken wejangan dhateng anak. Kathahipun tawuran, kerengan antara murid siji lan sijini kala menika, nyukakaken sinyal dhateng tiyang sepuh menawi tiyang sepuh ugi nggadahi peran salebet pananeman aos tresna tentrem utawi cinta damai ing anak kawit awal. Pananeman raos tresna tentrem kawit awal kajengipun anak nggadhahi kelingan gesang tentreman kaliyan sesami.

Pananeman raos tresna tentrem ing anak saged dipunawiti kaliyan nepangaken anak cara kekancan ingkang sae kaliyan kanca uga tiyang benten. Mucalaken ing anak konjuk mboten mbedak-mbedakake kanca ingkang setunggal kaliyan ingkang benten, mucalaken anak konjuk mboten nggadhahi raos dendam majeng tiyang benten, mucalaken anak konjuk nggadhahi sportifitas lebet samukawis hal, mucalaken anak konjuk mboten iri kaliyan oran benten utawi kanca sanes.

Kaliyan basa tiyang sepuh ingkang saged dipunngerteni anak piyambake sedaya temtu kemawon badhe ndamel anak mangertosi. Asring ngemutaken anak lebet dolanan kados outbond badhe mucalaken ing anak menawi anak kedah bersikap sportif, anak kedah kompak kerjasama, sami mbiantu, uga gesang sareng lebet ketentreman.

Bapak ibu ingang sinuba ing pakurmatan,
Kaliyan pananeman raos tresna tentrem sekedik-sekedik ing anak badhe nyukakaken penyadaran ing anak kawit dini babagan wigatinipun gesang tentreman kaliyan tiyang benten. Uga nalika dewasa samangkih anak badhe ngelingi menawi mboten betah wonten kekerasan lan ugi tawuran konjuk saben ngrampungi masalah.

Lantaran pidato bahasa jawa cinta damai menika kula ngemutaken dumateng awak kula piyambak ugi para rawuh sedaya sumangga kita kedah langkung ati-ati anggenipun paring piwulangan tumrap lare-lare kita sedaya. Mekaten sekedik atur kula wonten enjing menika mugi dados pamriksa tumrap kita sedaya.

Itulah contoh sesorah atau pidato bahasa Jawa Tema Cinta Damai. Kamu juga dapat membuat sendiri sesorah dengan tema yang lain sesuai yang kamu inginkan.

Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *